Với một người bán hàng online như mình thì mỗi lần bị khách bom đơn thực sự rất ức...