Trước sự phát triển nhanh chóng của Internet hiện nay thì việc những đối tượng xấu lan truyền virus...