Nếu bạn thường xuyên chia sẻ tài liệu, phần mềm hay bất kỳ một file nào trên mạng internet...